بهرام انجمنيان

پيام مدير عامل

 محصولات شركت سپيد شيمي غرب كيفيت را در صدر كارتان قرار مي دهد . در حقيقت هر يك از كاركنان شركت پيرو و متعهد اين پيش نياز مي باشند و نقطه صفر نقائص را نشا نه گيري كرده اند.

ما از وقت بهره ميگيريم تا در ابتدا كارها را درست انجام دهيم.

سال تاسيس: 1357 

تعداد كار كنان: 20 نفر

گردش مالي: بيش از 600 هزار دلار امريكا
  عضو انجمن صادر كنندگان همدان

كنترل كيفيت:  كنترل كيفيت همزمان روي خط توليد بوسيله فرايند تكنولوژي جديد

محل استقرار: شهرك صنعتي بوعلي همدان/ ايران.
 

 

All right reserved. copyright 2003

Designed by: AtiNet  Hosted by: SUPPORT SYSTEM